Rabat ilościowy na produkty HÅG! 5% przy zakupie min. 2 szt oraz 10% przy min. 5 szt! 🏷️
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży na odległość, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie działalności Sklepu internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość. Każdy Klient jest równocześnie Użytkownikiem.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna wchodząca na stronę Sklepu internetowego. Użytkownik może być równocześnie Klientem.
 4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową.
 6. Przedsiębiorca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Sprzedawca lub Właściciel Sklepu internetowego – FLOKK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, tel. +48 63 289 88 01, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000132487 NIP 668-00-00-366, REGON 003742624, BDO: 000019506. Sprzedawca jest właścicielem Sklepu internetowego. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod następującym adresem e-mail: info@flokk-shop.pl lub pod numerem telefonu 887339306 w godzinach pracy Biura Wsparcia Sprzedaży. Kontakt z Biurem Wsparcia Sprzedaży możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego korzysta Użytkownik).
 8. Adres siedziby Sprzedającego – ul. Górnicza 8, 62-700 Turek (Polska).
 9. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem  elektronicznym: https://flokk-shop.pl za pośrednictwem, którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie Usługi.
 10. Umowa sprzedaży na odległość lub Umowa – umowa sprzedaży Towaru, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 11. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
 12. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar. Ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
 13. Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronie https://flokk-shop.pl/pl/terms.html
 14. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 15. Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniania przez Sprzedawcę dla Użytkownika elektroniczna procedura dokonywania zamówienia umożliwiająca złożenie oświadczania woli przez Klienta zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.
 16. Elektroniczny formularz zwrotu – udostępniana przez Sprzedawcę dla Klienta elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://flokk-shop.pl/pl/returns-open.html
 17. Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
 18. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość. Użytkownik, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym ma możliwość: dodawania Towarów „do ulubionych”, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
 19. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 20. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony Towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Elektronicznym formularzu zamówienia.
 21. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, które są następujące: (i) zapoznania się z asortymentem Sklepu internetowego, (ii) sprzedaży Towarów zgodnie z zawartymi Umowami sprzedaży na odległość, (iii) kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego, (iv) udostępnianie wybranych przez Użytkownika treści, (v) dostarczania zamówionego Newslettera, (vi) prowadzenia Konta, (vii) prowadzenie marketingu bezpośredniego.
 22. Newsletter – usługa, która pozwala Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Właściciela Sklepu internetowego, dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie, nowościach i promocjach. Usługa jest bezpłatna, a otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdej chwili.
 23. Powiadom o dostępności – usługa, która umożliwia zarejestrowanie zapytania o ponowną dostępność danego Towaru i wysłania Użytkownikowi wiadomości o dostępności danego Towaru na podany przez niego adres e-mail. 

 2. Postanowienia ogólne

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela Sklepu internetowego:
  1. zapoznania się z asortymentem Sklepu internetowego,
  2. sprzedaż Towarów zgodnie z zawartymi Umowami sprzedaży na odległość oraz komunikacja z Klientem w związku z zawartą Umową sprzedaży na odległość – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  3. dostarczania zamówionego Newslettera,
  4. prowadzenia Konta,
  5. prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Właściciela Sklepu internetowego.
  6. informowania o dostępności Towarów.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania następujących warunków technicznych:
   
  1. posiadania komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet,
  2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) dla Usług związanych z komunikowaniem się z Użytkownikiem w drodze wiadomości e-mail,
  3. posiadania dowolnego programu do przeglądania plików w formacie PDF,
  4. posiadania przeglądarki internetowej:
   • Mozilla Firefox w aktualnej wersji,
   • Google Chrome w aktualnej wersji,
   • Microsoft Edge w aktualnej wersji,
   • Opera w aktualnej wersji,
   • Apple Safari w aktualnej wersji.
 3. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy Towarów i Ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Za pośrednictwem Sklepu internetowego wyłączona jest sprzedaż o charakterze hurtowym., W przypadku zamiaru złożenia zamówienia na ilości Towaru przekraczające dostępność Sklepu internetowego , jak również w przypadku zamiaru podjęcia współpracy handlowej umożliwiającej skorzystanie z oferty rabatowej zapraszamy do kontaktu z Biurem Wsparcia Sprzedaży, z którym kontakt jest możliwy pod następującym adresem e-mail: info@flokk-shop.pl lub pod numerem telefonu 887339306 w godzinach pracy Biura Wsparcia Sprzedaży. Kontakt z Biurem Wsparcia Sprzedaży możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego korzysta Użytkownik).
 5. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej Sklepu internetowego. Użytkownicy mogą go pobrać i sporządzić jego wydruk w każdym czasie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi Usługami, Właściciel Sklepu Internetowego podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych.
 6. Użytkownik korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów, w tym pozostałych Użytkowników.
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. przy zakładaniu Konta zobowiązany jest do podania swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości wskazanych danych osobowych,
  7. nieudostępniania danych potrzebnych do zalogowania się na Konto Sklepu internetowego osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia przez Użytkownika danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osobom nieuprawnionym, ponosi Użytkownik,
  8. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 1. Ceny zamieszczone w Sklepie internetowym przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Ceny Towarów udostępnianych w Sklepie internetowym mogą być aktualizowane i zmieniane przez Właściciela Sklepu internetowego, jednakże Cena Towaru obowiązująca w chwili złożenia zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca. Zmiana Cen nie odnosi się do zamówień, które zostały złożone przed wprowadzeniem zmiany Cen.
 3. Właściciel Sklepu internetowego ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

3. Założenie Konta

 1. Usługa Moje Konto polega na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się do niego.
 2. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Użytkownik może zarejestrować Konto w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem https://flokk-shop.pl/pl/client-new.html?register zakładki „Zaloguj się / załóż konto” lub może zarejestrować Konto podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Zarejestrowanie Konta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji poprzez podanie typu konta (osoba prywatna lub Firma), imienia, nazwiska, adresu e-mail, danych do wysyłki, numeru telefonu, ustalenia hasła i loginu, a w przypadku konta firmowego również nazwę firmy, NIP, dane do wystawienia dokumentu sprzedaży. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj konto”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Użytkownikowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 6. Po zarejestrowaniu Konta, Użytkownik może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub login oraz hasło.
 7. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto. W przypadku usunięcia Konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych zamówień. Dane Użytkownika zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy oraz związanych z nimi dokumentach, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 8. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu internetowego na osobę trzecią, naruszenia przez Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Użytkownika przez okres 24 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy (dotyczy Użytkowników, którym zaprzestano świadczenia Usług z powodu naruszenia prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika).

 4. Zamówienia

  1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji.
  2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej Cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji oraz sposób, koszt i warunki dostawy. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
  3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy i czasu dostawy.
  4. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zapoznanie się z treścią Regulaminu i dokonanie jego akceptacji, wysłanie Elektronicznego formularza zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
  5. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  6. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Klientowi komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość dane Sprzedawcy, zasady ponoszenia odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia Usług, o innych usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu internetowego wraz z Załącznikami 1 i 2). Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku 1.
  7. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 dni do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy.

5. Płatność

 1. Sklep internetowy przewiduje możliwość zakupu Towarów przy dokonaniu płatności z góry przelewem bankowym, szybkim przelewem internetowym, płatności kartą bankową Aktualnie dostępne sposoby płatności w Sklepie internetowym dostępne są pod adresem https://flokk-shop.pl/pl/payments.html
 2. Klient podczas składania zamówienia internetowego może skorzystać z kodu rabatowego wystawionego przez Sklep internetowy w związku z promocją organizowaną w Sklepie internetowym lub w ramach programu benefitowego (jeśli dotyczy). Kody rabatowe nie sumują się z rabatami na stronie internetowej Sklepu. Koszyk zastosuje kod rabatowy korzystniejszy dla Klienta.
 3. Kody rabatowe, o których mowa w ust. 3 powyżej są objęte okresem ważności, w trakcie którego Użytkownik ma możliwość skorzystania z oferowanego rabatu. Użytkownik nie może łączyć poszczególnych kodów rabatowych z innymi promocjami, chyba że warunki regulaminu danej promocji stanowią inaczej.
 4. Klient akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż.
 5. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.

6. Dostawa

 1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Towaru. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 3. W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
 4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie internetowym dostępne są pod adresem https://flokk-shop.pl/pl/delivery.html
 5. Dostawy oferowane są wyłącznie na terenie Polski. Ze względu na ograniczenie wysyłki Towarów i świadczenia Usług jedynie do terenu Polski, Sklep internetowy nie podaje informacji o podatkach i opłatach (w tym opłatach celnych) oraz kosztach wysyłki zagranicznej.

7. Odstąpienie od umowy - elektroniczny formularz zwrotu

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale 7 i Rozdziale 8 niniejszego Regulaminu przysługuje także Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym oraz Przedsiębiorcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy – Klient korzystający z prawa do odstąpienia ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Po stronie Klienta leży konieczność właściwego przygotowania Towaru do wysyłki.
 4. Oświadczenie Klienta korzystającego z prawa do odstąpienia musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od Umowy, w szczególności Klient korzystający z prawa do odstąpienia może:
  1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu internetowego: https://flokk-shop.pl/pl/returns-open.html
  2. odstąpić od Umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik 2 - wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.
  3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w ppkt. 1 i 2.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient korzystający z prawa odstąpienia od Umowy nie musi podawać przyczyny odstąpienia od Umowy.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Klienta, któremu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną nią przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 7. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik 2) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik 1) są przekazywane w formie elektronicznej w treści wiadomości e-mail o potwierdzeniu złożenia zamówienia.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do następujących Umów:
  1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
   oraz
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedający potwierdził przyjęcie zamówienia (przyjęcie oferty), zamówienie złożone przez Klienta, któremu przysługuje prawo odstąpienia przestaje wiązać takiego Klienta.

8. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość

  1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi korzystającemu z prawa odstąpienia wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (jeżeli dotyczą), odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient korzystający z prawa do odstąpienia.
  3. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany w formularzu rachunek bankowy.
  4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta korzystającego z prawa do odstąpienia może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od takiego Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta korzystającego z prawa do odstąpienia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Sprzedawca może zaproponować Klientowi korzystającemu z prawa do odstąpienia, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Klient korzystający z prawa do odstąpienia powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar podlegający zwrotowi powinien być wysłany na adres siedziby Sprzedawcy. Koszty zwrotu Towaru w takim przypadku ponosi Klient. Celem uniknięcia uszkodzenia Towaru zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru oraz nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Za bezpiecznie zapakowany Towar uznaje się np . Towar zapakowany w opakowanie, w którym został on pierwotnie dostarczony, Towar zapakowany w usztywnione opakowanie, Towar zapakowany w taki sposób, że Towar jest stabilny i pozostaje w tej samej pozycji w jakiej został umiejscowiony w opakowaniu.
  6. Klient korzystający z prawa do odstąpienia jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  7. W przypadku w którym Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz Osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach prawa tj. Ustawie o prawach konsumenta. Niniejszy rozdział reguluje prawa i obowiązki stron w przypadku Umów zawieranych z osobami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Klienta stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację:
  1. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub,
  2. poprzez e-mail na adres info@flokk-shop.pl
 3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta Towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na piśmie lub Trwałym Nośniku. Jeżeli Klient zgłosił żądanie wymiany Towaru lub usunięcia wady Towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. W przypadku złożenia reklamacji przez Klienta - Sprzedawca poinformuje Klienta o dalszych krokach postępowania reklamacyjnego w sposób odpowiadający sposobowi złożonej reklamacji.
 5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
 6. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 7. Niezależnie od postanowień niniejszego Rozdziału, Towary mogą być objęte gwarancją, o której mowa w Rozdziale 11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową.
 8. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym Trwałym nośniku oświadczenie o:
  1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
  2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu internetowego Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@flokk-shop.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela Sklepu internetowego.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela Sklepu internetowego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Właściciela Sklepu internetowego w sprawie reklamacji jest wysyłana na Trwałym Nośniku na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

11. Gwarancja

 1. Zakres, termin gwarancji udzielonej przez Sprzedającego, jak również procedurę reklamacyjną, uprawnienia Kupującego oraz obowiązki Sprzedającego wynikające z wad Towaru ujawnionych w okresie gwarancji określa Karta gwarancyjna
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza środków ochrony prawnej Klienta wynikających z przepisów prawa w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową.

12. Promocje

 1. Sklep internetowy może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
 3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

13. Regulacje odrębne dotyczące Przedsiębiorców

 1. W przypadku sprzedaży w obrocie profesjonalnym, tzn. pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi przez takie osoby stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziału 9 niniejszego Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Rozdziale 7 i Rozdziale 8 niniejszego Regulaminu przysługuje także Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym oraz Przedsiębiorcy. W przypadku sprzedaży w obrocie profesjonalnym, tzn. pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą, ryzyko utraty lub uszkodzenia wydanych Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towarów przewoźnikowi.
 3. W przypadku sprzedaży w obrocie profesjonalnym, tzn. pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą, Sprzedający ponosi odpowiedzialność kontraktową i deliktową wobec Kupującego wyłącznie za szkody bezpośrednie w postaci strat rzeczywiście poniesionych przez Kupującego, jednakże maksymalnie do kwoty stanowiącej równowartość zakupionego Towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za szkody pośrednie (następcze), jak również za utracone przez Kupującego korzyści (lucrum cessans). 

14. Własność intelektualna

 1. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego.
 2. Z elementów strony internetowej Sklepu internetowego można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

15. Newsletter

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę (subskrypcja Newslettera rozumianego jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z używaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika). Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Użytkowników, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia lub poprzez akceptację odpowiedniego odnośnika na stronie Sklepu internetowego oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana spersonalizowana i dobrana do indywidualnych potrzeb Użytkownika jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Towarów Sprzedawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o towarach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez: (i) odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, (ii) klikając opcję wyboru Wypisz się w zakładce Newsletter, (iii) kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera (iv) za pośrednictwem Biura Wsparcia Sprzedaży.

 16. Ochrona danych osobowych

Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności i cookies udostępnianej na stronie Sklepu internetowego.

17. Informacja o możliwości pozasądowego sposobu załatwiania sporów przez Konsumentów

 1. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.  Ponadto, informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  Wyżej wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 2. Konsument może uzyskać także bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy nim, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

18. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 stycznia 2023.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych dotyczących działalności Sklepu internetowego oraz sprzedawanych Towarów lub organizacyjnych dotyczących Usług świadczonych przez Właściciela Sklepu internetowego, jak również technologicznych.
 4. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany w formularzu rejestracyjnych adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. Użytkownicy, którzy nie posiadają Konta w Sklepie internetowym zostaną powiadomieni o treści zmian Regulaminu przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu oraz treści tych zmian i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Klient zarejestrowany w Sklepie internetowym nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym. Zmiana Regulaminu skuteczna jest tylko na przyszłość. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Użytkowników i nie ma wpływu na Umowy zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień, o których mowa w Rozdziale 2, pkt. 6, pkt. 2, 3 i 6 Sprzedawca ma prawo według własnego wyboru do zablokowania Konta aż do naprawienia uchybienia przez Użytkownika lub samodzielnego usunięcia nieprawidłowych, sprzecznych ze stanem faktycznych danych lub usunięcia Konta Użytkownika w Sklepie internetowym.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem oraz z Umową sprzedaży na odległość jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami jurysdykcję ma sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

ZAŁĄCZNIK 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość na poniższych zasadach przysługuje Konsumentowi, Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym oraz Przedsiębiorcy. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przysługuje bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość wynosi 14 dni, a rozpoczęcie liczenia upływu tego terminu rozpoczyna się odpowiednio:

 

 1. dla Umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Klienta, któremu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną nią przewoźnik,
 2. dla Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: FLOKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Górnicza 8, 62-700 Turek, tel. +48 63 289 88 01, e-mail info@flokk-shop.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać (poprzez wybranie odpowiedniej funkcji) Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu internetowego: https://flokk-shop.pl/pl/returns-open.html Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na Trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość.

 

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, gdy były poniesione (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowaliśmy odbioru Towaru w przypadku odstąpienia od umowy – mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Zwracany Towar prosimy odesłać na adres:

 

FLOKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Górnicza 8, 62-700 Turek

 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Ze względu na wagę i gabaryty Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy - odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż w zwykłym trybie przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich, koszt takiej przesyłki może być droższy niż zwykła przesyłka pocztowa. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 PLN.

 

POBIERZ - ZAŁĄCZNIK 2 - Wzór formularza o odstąpieniu od umowy

pixel