Rabat ilościowy na produkty HÅG! 5% przy zakupie min. 2 szt oraz 10% przy min. 5 szt! 🏷️
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i cookie

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego jest Sprzedawca, tj. "FLOKK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w miejscowości Turek (62-700), przy ul. Górniczej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000132487, NIP: 6680000366, REGON: 003742624, kapitał zakładowy 43.074.800,00 zł, numer BDO 000019506, telefon: + 48 63 278 51 81.

Z Administratorem danych można kontaktować się:

 • pod adresem korespondencyjnym: ul. Górnicza 8, 62-700 Turek;
 • pod adresem poczty elektronicznej: rodo@flokk.com

2. Definicje

Użytkownik - osoba fizyczna wchodząca na stronę Sklepu Internetowego. Użytkownik może być jednocześnie Klientem.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość. Każdy Klient jest równocześnie Użytkownikiem.

Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: https://flokk-shop.pl za pośrednictwem, którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie Usługi.

Newsletter - usługa, która pozwala Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Właściciela Sklepu internetowego, dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie, nowościach i promocjach. Usługa jest bezpłatna, a otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdej chwili.

Powiadom o dostępności – usługa, która umożliwia zarejestrowanie zapytania o ponowną dostępność danego Towaru i wysłania Użytkownikowi wiadomości o dostępności danego Towaru na podany przez niego adres e-mail. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.

Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. założenia i prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do zawarcia i wykonania zawartej umowy), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, jeśli została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. wykonania Umowy sprzedaży na odległość - realizacji i obsługi zamówienia w Sklepie Internetowym oraz komunikowania się w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do zawarcia i wykonania zawartej umowy);
 3. wykonania Umowy sprzedaży na odległość z Klientem lub usługi prowadzenia Konta dla Użytkownika, którego podmiot danych (osoba fizyczna) reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu zawartej umowy sprzedaży na odległość i usługi prowadzenia Konta),
 4. w celach marketingowych, tj. przesyłania newsletter na wskazany adres elektroniczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie dobrowolnej zgody, jeśli została udzielona),
 5. udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenia skierowane do Administratora za pośrednictwem zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego Formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu kontaktu),
 6. obsługi reklamacji i ewentualnych zgłoszonych roszczeń na podstawie Umowy sprzedaży na odległość i Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania zawartej umowy),
 7. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową sprzedaży na odległość i Usługami, tj. prowadzenia postępowań windykacyjnych, w tym sądowych i egzekucyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw Administratora),
 8. archiwizacji dokumentacji, w tym umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
 9. prowadzenie statystyk i analiz w celu usprawnienia prowadzonej przez Administratora działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności w Sklepie Internetowym, sposobu korzystania z Konta, a także preferencji Klienta/Użytkownika, w tym zakupowych, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności).
 10. udzielenia informacji o ponownej dostępności produktu poprzez przesłanie informacji na wskazany adres mailowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie dobrowolnej zgody, jeśli została udzielona).

 Administrator przetwarza nadto:

 1. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach,
 2. informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na podstawie RODO.

Dane te są przetwarzane zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego.

Działania marketingowe Administratora

Na stronie Sklepu Internetowego Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści i przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie/stronach Sklepu Internetowego.

 4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane  dostawcom usług, np. naszym dostawcom usług rachunkowo - księgowych, kancelariom prawnym i podmiotom zajmującym się windykacją roszczeń, dostawcom usług informatycznych i hostingowych, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi kurierskie lub pocztowe (w celu dostarczenia zamówionego towaru), usługi marketingowe, a także dostawcom usług płatniczych oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom usług, np. kancelariom prawnym, dostawcom usług informatycznych i hostingowych, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator ujawnia dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.

5. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe pozyskane w związku z wykonaniem Umowy i Usługi (w tym wykonaniem Umowy zawartej z Klientem, którego podmiot danych reprezentuje) lub obsługą reklamacji przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń, jakie potencjalnie mogą z tego tytułu wynikać, a w przypadku danych wymaganych przepisami prawa podatkowego – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Dane pozyskane w związku ze skierowanym do Administratora zapytaniem czy zgłoszeniem poprzez Formularz kontaktowy, będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od czasu ostatecznego zakończenia przez Administratora procesowania zapytania. Dane osobowe pozyskane na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, dane przetwarzamy do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Dobrowolność danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia założenie i prowadzenie Konta, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta - uniemożliwi złożenie i realizację i obsługę zamówienia. Niepodanie danych w Formularzu kontaktowym lub w celu otrzymania Newsletter lub w usłudze Powiadom o dostępności skutkuje brakiem możliwości skontaktowania się z Administratorem lub otrzymania Newsletter lub otrzymaniem powiadomienia o ponownej dostępności Towaru.

 8. Prawa osób, których dane dotyczą

 Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. do informacji o przetwarzaniu danych osobowych i dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. do otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust.3 RODO)- uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
 3. do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)-  jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne istnieje prawo do ich poprawy;
 4. do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO)- - jeżeli dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych lub gdy dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem – wówczas można zwrócić się o ich usunięcie;
 5. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 7. do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)- otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe) jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 8. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Wówczas Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 9. do cofnięcia zgodyna przetwarzanie danych osobowych - w każdym momencie i bez podawania przyczyny można wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona. W szczególności można w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez: (i) odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, (ii) klikając opcję wyboru Wypisz się w zakładce Newsletter, (iii) kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera (iv) za pośrednictwem Biura Wsparcia Sprzedaży.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane na wstępie dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

9. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. Infolinia: 606-950-000.

10. Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom.

11. Cookies  

 1. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach, Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka");
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu Internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta/ Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/ Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymania sesji Klienta / Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient / Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
  3. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika. Klienci / Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem Internetowym reklamodawców oraz partnerów Sklepu Internetowego.
 7. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 8. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu Internetowego).
 9. Jeśli Klient / Użytkownik nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Jednakże wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeńtwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.

  Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

12. Bezpieczeństwo

Poufność danych i ochrona prywatności stanowi dla nas kwestię priorytetową. Zapewniamy bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta w Sklepie Internetowym.

pixel